نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال گردو پیوندی هارتلی | گردوی پیوندی هارتلی |

گردو پیوندی هارتلی | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی هارتلی تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی هارتلی

نهال گردو پیوندی هارتلی

عملکرد باردهی گردوی هارتلی :

عملکرد باردهی نهال گردوی هارتلی در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۶ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال هارتلی قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال هارتلی قابل کاشت ۲۷۰ الی ۳۲۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت هارتلی :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال هارتلی بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

تعداد میوه گردو هارتلی بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو هارتلی بر واحد کیلوگرم  ۸۰ الی ۸۵ عدد می باشد.

 

استفاده کود مناسب برای گردو هارتلی :

استفاده کود مناسب برای گردو هارتلی بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

زمان هرس درخت گردو هارتلی :

زمان هرس درخت گردو هارتلی اواخر پاییز و یا اواخر زمستان میباشد.

 

گرده افشان مناسب گردو هارتلی :

گرده افشان مناسب گردو هارتلی رقم فرانکت فرانسوی

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو هارتلی :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو هارتلی نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس